News Ticker

1주년

창조경제혁신센터 1주년, 대표 스타트업 기업 스트레스컴퍼니를 만나다

2016년 8월 2일 // 0 Comments

2014년 9월 대구에 처음 자리잡은 창조경제혁신센터. 대전, 전북, 경북, 광주 등의 지역에 연이어 개소해 창업기업의 육성을 도왔는데요. 마지막으로 2015년 7월 울산, 서울, 인천 창조경제 혁신센터가 출범하며 전국 18개의 센터가 운영중입니다. 전국 창조경제혁신센터 운영 현황 및 연꼐 ..<br><br>tag : <a href="/_blog/tagArticleList.do?blogid=0M2Ex&tagName=창업" rel="tag" target="_blank">창업</a>,&nbsp;<a href="/_blog/tagArticleList.do?blogid=0M2Ex&tagName=예비창업자" rel="tag" target="_blank">예비창업자</a>,&nbsp;<a href="/_blog/tagArticleList.do?blogid=0M2Ex&tagName=창업멘토링" rel="tag" target="_blank">창업멘토링</a>,&nbsp;<a href="/_blog/tagArticleList.do?blogid=0M2Ex&tagName=창조경제" rel="tag" target="_blank">창조경제</a>,&nbsp;<a href="/_blog/tagArticleList.do?blogid=0M2Ex&tagName=스타트업" rel="tag" target="_blank">스타트업</a>,&nbsp;<a href="/_blog/tagArticleList.do?blogid=0M2Ex&tagName=지역특화산업" rel="tag" target="_blank">지역특화산업</a>,&nbsp;<a href="/_blog/tagArticleList.do?blogid=0M2Ex&tagName=창조경제혁신센터" rel="tag" target="_blank">창조경제혁신센터</a>,&nbsp;<a href="/_blog/tagArticleList.do?blogid=0M2Ex&tagName=아임쇼핑" rel="tag" target="_blank">아임쇼핑</a>,&nbsp;<a href="/_blog/tagArticleList.do?blogid=0M2Ex&tagName=창조경제혁신센터1주년성과" rel="tag" target="_blank">창조경제혁신센터1주년성과</a>,&nbsp;<a href="/_blog/tagArticleList.do?blogid=0M2Ex&tagName=스트레스컴퍼니" rel="tag" target="_blank">스트레스컴퍼니</a> [...]